REGULAMIN
PROS GYM Centrum Przygotowania Motorycznego

§1.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Członek – osoba fizyczna, która wykupiła członkostwo na potrzeby korzystania z Usługi na terenie PROS GYM.
 • Ćwiczący – każda osoba fizyczna ćwicząca na terenie Obiektu, w tym Członek oraz inne osoby, które stanowią klientów niezależnych trenerów oraz fizjoterapeutów prowadzących zajęcia na terenie PROS GYM;
 • PROS GYM lub Obiekt – obiekt sportowy znajdujący się przy ul. Zaruskiego 8 w Warszawie (kod: 00-468), przeznaczony do szeroko pojętego treningu oraz przygotowania motorycznego wraz z jego wyposażeniem stanowiącym w szczególności sprzęt sportowy, do którego prawo do korzystania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przysługuje Podmiotowi Prowadzącemu;
 • Podmiot Prowadzący – Piotr Molasy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Piotr Molasy, miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Ludwika Michała Paca, nr 6, lok. 23a, 04-361 Warszawa, NIP: 1181973987, REGON: 365038623;
 • Regulamin – niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Ćwiczących;
 • Usługa – odpłatne udostępnianie Obiektu na potrzeby treningów indywidualnie realizowanych przez Członków.

§2.

Wszyscy Ćwiczący zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.
Na terenie PROS GYM Podmiot Prowadzący świadczy Usługi dla Członków.
Podmiot Prowadzący udostępniania PROS GYM również niezależnym trenerom i fizjoterapeutom na potrzeby samodzielnie prowadzonych przez nich zajęć, dla ich klientów, którzy również mogą posiadać status Członka.
Dni i godziny otwarcia PROS GYM określone są na stronie internetowej: www.prosgym.pl z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianie, w szczególności w dni ustawowo wolne od pracy, oraz z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontów i prac konserwacyjnych.

§3.

Na terenie PROS GYM mogą ćwiczyć osoby:

 • pełnoletnie;
 • niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia i wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
 • niepełnoletnie, poniżej 16 roku życia, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz jedynie pod opieką trenera lub fizjoterapeuty.
 • które nie posiadają przeciwskazań lekarskich do korzystania z miejsc takich jak Obiekt.

Ćwiczący korzystają z PROS GYM na własną odpowiedzialność.

§4.

Członek korzysta z Usługi na podstawie imiennej karty członkowskiej, która w szczególności zawiera informacje takie jak:

 • imię i nazwisko Członka;
 • okres uprawniający do korzystania Usługi;
 • informacja o zawieszeniu prawa do korzystania z Usługi.

Przed każdorazowym wejściem na teren Obiektu, Członek zobowiązany jest do okazania w recepcji PROS GYM karty członkowskiej oraz ważnego dokumentu tożsamości. W przypadku braku okazania któregoś z dokumentów Członek nie jest uprawniony do korzystania z Usługi.
W okresie ważności karty członkowskiej, Członek uprawniony jest do korzystania z Usługi w dniach i godzinach, o których mowa w §2 ust. 4 Regulaminu.
Karta członkowska nie może być udostępniana osobom trzecim.
Uprawnienia Członka nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
Uprawnienia wynikające ze stosunku członkostwa mogą być zawieszone w przypadku długotrwałej choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających korzystanie z Usługi. Jednocześnie Członek zobowiązany jest do przedstawienia Podmiotowi Prowadzącemu dokumentów potwierdzających zaistnienie choroby lub wspomnianych zdarzeń.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu Podmiot Prowadzący może pozbawić daną osobę statusu Członka.
W celu uzyskania faktury, Członek zobowiązany jest zgłosić ten fakt podczas dokonywania płatności przed finalizacją transakcji oraz podać w recepcji dane niezbędne do jej wystawienia.

§5.

Ćwiczący zobowiązany jest do:

 • używania wyposażenia PROS GYM wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i dedykowanym sposobem użycia;
 • dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych osób;
 • zmiany obuwia oraz ćwiczenia w odpowiedniej odzieży sportowej;
 • niezwłocznego informowania o awarii sprzętu i wyposażenia;
 • korzystania z szatni, łazienki i natrysków zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymania porządku;
 • stosowania się do innych zaleceń zamieszczonych na terenie Obiektu;
 • stosowania się do wewnętrznych zaleceń dotyczących dezynfekcji rąk oraz sprzętu;
 • kulturalnego i grzecznego zachowywania wobec innych osób.

Na terenie PROS GYM zabrania się:

 • palenia tytoniu i papierosów elektronicznych oraz żucia gumy;
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz przebywania pod ich wpływem;
 • przyjmowania dopingu;
 • używania wulgarnego języka oraz wszelkich agresywnych zachowań wobec innych osób;
 • prowadzenia zajęć dla innych Ćwiczących;
 • obecności w przypadku objawów infekcji dróg oddechowych lub jakąkolwiek choroby zakaźnej.

Ćwiczący, który przebywa pod opieką trenera lub fizjoterapeuty, zobowiązany jest do stosowania się do jego uwag i zaleceń.
Ćwiczący naruszający obowiązki, o których mowa w ust. 1 – 3 oraz w §7, może zostać wyproszony z PROS GYM.

§6.

W celu zabezpieczenia wniesionych przedmiotów Ćwiczący uprawniony jest do korzystania z zamykanej na kluczyk szafki, która znajdują się w szatni. Podmiot Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie niezabezpieczonych rzeczy Ćwiczącego.
W przypadku zgubienia kluczyka do szafki Ćwiczący zobowiązany jest do zapłaty opłaty w wysokości …. zł (słownie: …… złotych).

§7.

Przed rozpoczęciem ćwiczenia należy sprawdzić czy dany sprzęt nie jest oznaczony jako wyłączony z użytku oraz czy nie jest uszkodzony. Wątpliwości należy niezwłocznie zgłaszać do recepcji.
Przy ćwiczeniu z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne. Niedopuszczalne są krzyki i rzucanie ciężarów oraz innego sprzętu.
Po zakończeniu ćwiczenia sprzęt należy odłożyć na swoje miejsce.
Ćwiczący zobowiązany jest zakończyć trening 15 minut przed zamknięciem PROS GYM i opuścić teren Obiektu nie później niż o godzinie zamknięcia.

§8.

W przypadku wystąpienia wypadku, kontuzji, urazu lub złego samopoczucia, Ćwiczący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o powyższym trenera lub fizjoterapeutę pod opieką których się znajduje lub pracownika recepcji.
Podmiot Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wypadki, kontuzje urazy oraz inny uszczerbek na zdrowiu Ćwiczącego, wynikający z:
niezastosowania się do Regulaminu;
niezastosowania się do poleceń i uwag trenera lub fizjoterapeuty;
korzystania z wyposażenia PROS GYM w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i dedykowanym sposobem użycia oraz korzystania ze sprzętu oznaczonego jako wyłączony z użytku;
wykonywania ćwiczeń w przypadku przeciwskazań lekarskich, w stanie złego samopoczucia oraz jakiejkolwiek choroby.

§9.

Reklamacje można składać w formie pisemnej, w recepcji PROS GYM, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: pm@prosgym.pl
Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej reklamację tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail oraz czytelny podpis w przypadku reklamacji zgłaszanej w formie pisemnej. W przypadku braku powyższych danych reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
Odpowiedź na reklamację przesyłana jest formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub w przypadku braku adresu e-miał, w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

§10.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce Bezpieczeństwa, która dostępna jest na stronie: https://prosgym.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych/
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny jest na stronie….