Zasady przetwarzania danych osobowych

§1.
Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Piotr Molasy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą: Piotr Molasy, miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Ludwika Michała Paca, nr 6, lok. 23a, 04-361 Warszawa, NIP: 1181973987, REGON: 365038623 – zwany dalej: „Administratorem”.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe zgodnie z:
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”;
Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
innymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi.
Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: pm@prosgym.pl

§2.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres ich przechowywania

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
w celu realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie odpłatnego udostępniania obiektu sportowego przy ul. Zaruskiego 8 w Warszawie (kod: 00-468) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO [okres przechowywania: co do zasady przez okres realizacji umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej];
w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (zwanej dalej: „Kodeks pracy”), a w przypadku podania danych innych niż wymagane ustawowo, w tym danych szczególnych kategorii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO [okres przechowywania: przez czas prowadzenia procesu rekrutacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy o pracę okres przechowywania ulega przedłużeniu o czas wynikający z odrębnych przepisów];
w celu obsługi zatrudnienia oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami Kodeks pracy [okres przechowywania: przez okres zatrudnienia pracownika oraz przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej];
w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na obsłudze formularza kontaktowego, przesyłaniu newslettera, informacji handlowej oraz aktualnej oferty (marketing bezpośredni) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. f RODO [okres przechowywania: okres realizacji umowy o świadczenie usługi, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej];
w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [okres przechowywania: co do zasady 5 lat, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania i z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej];
w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO [okres przechowywania: co do zasady 3 lata – wyjątki wynikają z odrębnych przepisów].

§3.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe takie jak:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • miejsce zamieszkania;
 • numer PESEL lub numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z jego rodzajem;
 • imię i nazwisko wraz z miejscem zamieszkania przedstawiciela ustawowego;
 • dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej, adres do doręczeń;
 • numer identyfikacji podatkowej;
 • w stosunku do osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowisko pracy oraz pracowników, dane określone w art. 221 Kodeksu pracy.

§4.
Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym:

 • kancelariom prawnym oraz spółkom zajmującym się zawodowym świadczeniem pomocy prawnej, biurom rachunkowym, a także innym podmiotom, świadczącym usługi z zakresu obsługi kadrowej;
 • dostawcom usług teleinformatycznych, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe, oraz odpowiadającym za dostarczenie i utrzymanie rozwiązań informatycznych;
 • innym uprawnionym podmiotom, w szczególności organom władzy państwowej, na podstawie właściwych przepisów prawa.

§5.
Uprawnienia podmiotu, którego dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§6.
Informacja o wymogu podania danych osobowych oraz profilowania i dalszego przekazywania

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe świadczenie usług, w tym świadczonych drogą elektroniczną oraz przekazywanie informacji handlowych wraz z aktualną ofertą Administratora.
Administrator w odniesieniu do Państwa danych osobowych nie będzie:

 • stosował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 • przekazywał ich do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.